موضوع: "روز جهانی قدس"

سنُصلی فی القُدس

سنُصلی فی القُدس

دیگر باید بیدار شد و بیداری را فریاد زد
دیگر بس است استکبار و ظلم و خونریزی
باید فریاد زد صدای مردم فلسطین را در گوش عالم تا خواب غاصبان آشفته شود و مسخ شوند در درون خود
از خروش جوانان فلسطینی، استکبار به وحشت می افتد و با مشت های درهم گره کرده کاخ ظلمانی صهیونیست فرو می ریزد
باید انقلاب کرد، انقلابی با سلاح سنگ تا شکسته شود سکوت سازمان ملل و خورد شود دندان روباه صفتان خونریز
نفس قدسیان در جان های راهیان قدس در حرکت است و شوری تازه به این جمعیت همیشه در صحنه می دهد.
حماسه روز قدس التیامی است بر زخم ملت فلسطین
زخمی کهنه که از آن خون تازه می چکد
خون مردان و زنان و کودکان مظلوم اما محکم و استوار
انگار دیواری کوتاه تر از دیوار این دیار نیافتند تا آوارگی و بی منزلیشان را در آنجا به رخ جهانیان بکشند
و اما تو، استوار بمان
و بیرون کن این رژیم اضافی و خار و زبون را
این خاک متعلق به توست
بیرون کن حیوان هایی که فقط در کالبد انسانند و بویی از انسانیت نبرده اند
برخیزید که دست خدا بالای دست شماست
برخیزید و فلسطین را بر نقشه دنیا ترسیم کنید تا نسیم ابراهیمی و مسیحایی در همه عالم بوزد و کوچه هایمان قدمگاه موسی و پیامبران شود و پرچم آن به دست آخرین منجی بشریت بر فراز قدس افراشته شود
آخر حماسه تو متن تمام کتاب ها می شود
روز جمعه همه می آییم و مظلومیتت را بر سر تمام ظالمان جهان فریاد می زنیم
به صحنه می آییم تا باطل بیداری و نفرتمان را نظاره گر باشد و همه بدانند که تو تنها نیستی
ما می آییم تا درد زخم هایت بر پیکرمان بنشیند و ناآرام و سر به آسمان خروش کنیم
جمعه روز من است، روز قدس، روز اسلام
روزی که قلب منتظران در انتظار ظهور منجی می تپد.
قدس منتظر گام های بلند ما و مشت های در هم گره کرده و فریاد ظلم ستیزی است
همه می آییم تا یاریت کنیم
می آییم و شعار “سنُصلی فی القُدس” سر می دهیم تا دشمن بفهمد که ما “در قدس نماز می خوانیم”.
ما بر سر حرف خود خواهیم ماند
تا کور شود هر آنکه نتواند دید

 

#به_قلم_عقیق (مریم کنعانی هرندی)           ” اللهم عجل لویک الفرج “