آرشیو برای: "تیر 1397, 06"

آهنگری,انسانگری

آهنگری,انسانگری
از آهن سخت تر که نداریم، داریم؟ برای شکل دادن و قابل مصرف کردنش اول حرارتش میدهند، بعد چکش کاری می کنند تا شکل مورد نظر را بگیرد کاری که خیلی از آدمک ها در حق همدیگر می کنند اول طرف را به طرز کاملا صریح می سوزانند و بعد با سخنان از پتک سنگین تر می کوبند… بیشتر »