کلید واژه: "#آدم برفی"

برف شادی

برف شادی
برف آمد و شهر روسفید شد آدم برفی ها جان گرفتند آدم ها بار دیگر دور هم جمع شدند بچه ها شاد و خندان فریاد زدند چه برف شادی آوری بعضی در حسرت بارش برف برخی کنار آدم برفی ها و برخی جامانده اند در مسیر کولاک و اینجا اصفهان گاهی می بارد و گاهی نمی بارد بچه ها… بیشتر »