کلید واژه: "#باران"

آسمان گریان

آسمان گریان
اینجا ایران است صدای مرا از افق اصفهان می شنوید هم اکنون هوای آسمان بارانیست مردم به گوش باشید  رحمت خدا در حال نزول است سفره برکت خدا در آسمان پهن شده است و بر سر بشریت می بارد دست به دامان سفره آسمان ببرید و برای آمدنش دعا کنید   خداوندا، قسم به قطره… بیشتر »