کلید واژه: "افکار"

سرنوشت

داشتم به سرنوشتم فکر می کردم غرق در افکارم بودم که یهو به خودم اومدم و گفتم: مهم نیست من چی می خوام مهم اینه خدا چی میخواد…   “اللهم ارزقنا توفیق الطاعة” و… +به قلم عقیق بیشتر »