کلید واژه: "مرگ بر آمريكا"

سنُصلی فی القُدس

سنُصلی فی القُدس
دیگر باید بیدار شد و بیداری را فریاد زد دیگر بس است استکبار و ظلم و خونریزی باید فریاد زد صدای مردم فلسطین را در گوش عالم تا خواب غاصبان آشفته شود و مسخ شوند در درون خود از خروش جوانان فلسطینی، استکبار به وحشت می افتد و با مشت های درهم گره کرده کاخ… بیشتر »