آرشیو برای: "تیر 1397, 03"

به نام پدر "برای شیوا"

از وقتی اولین امتحان شروع شد و چشمم خورد به تیتر نام پدر بالای سربرگ امتحان بدجور به هم ریختم در حال دوختن واژه های نام پدر به هم بودم چشمم به دخترکی بود که سر دربرگه فرو کرده بود و با همان شیطنت خاصی که در چهره اش داشت مشغول امتحان پس دادن بود و اما… بیشتر »