کلید واژه: "#به قلم خودم"

پروازی در اوج کلام

پروازی در اوج کلام
 قلم در دست گرفته ام و چشم دوخته ام به نوشته های کتاب اما نگاهم به دوردست های اندیشه ام گره خورده جسمم در اینجا مانده و روحم در آنجا گم شده مطالب کتاب کلام اسلامی هم حریف پیدا کردن این روح سرکش نیست و نمی تواند آن را سر جای جسمش بنشاند و استاد هم…… بیشتر »